Over ons

De Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen vzw. (WVTV) werd opgericht op 22.11.1997 met de bedoeling een forum te creëren voor alle betrokkenen en/of geïnteresseerden in transfusiegeneeskunde.

Onze missie

Als WVTV beogen we de wetenschappelijke ontwikkelingen en the state of the art binnen de transfusiegeneeskunde op te volgen en te bespreken.
We houden de vinger aan de pols van de evoluties en activiteiten van het nationaal transfusiebeleid.
Daarnaast bieden we een platform aan om wetenschappelijk vraagstukken aan te brengen en uit te werken, met als streefdoel een richting te kunnen geven aan een praktisch en kwalitatief onderbouwd transfusiebeleid.
Onze doelgroep zijn artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers betrokken bij transfusiegeneeskunde.

Activiteiten

Wij organiseren avondvergaderingen en een tweejaarlijks symposium, waarop wij experten in het desgevallend vakgebied uitnodigen.
Op onze website worden wetgeving, richtlijnen en nuttige links ter beschikking gesteld.
We trachten ons daar waar mogelijk als (bestuurs)leden actief in te zetten voor projecten ivm transfusie.


Huidig bestuur

Naam   Functie  
Dirk Robbrecht /
Sigrid Vermeiren voorzitter
Karin Van Poucke secretaris
Veerle Compernolle penningmeester a.i.
Luc Noens /
Sarah Mahieu /
Ann Hendrickx /

De Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen vzw. wordt na samenroeping van een Algemene Ledenvergadering te Gent op 22.11.1997 geboren uit de "Medische Raad van Vlaamse Transfusiegeneesheren" v.z.w., (opgericht in 1987, B.S. 7.1.1987) die tot dan fungeerde als een vereniging van transfusie-artsen en als adviesorgaan van de Dienst voor het Bloed.

De bedoeling van deze omvorming bestaat erin een ruimer en onafhankelijk forum te creëren openstaand voor allen betrokken en/of geïnteresseerd in de verschillende aspecten van de transfusie als middel in het therapeutisch proces.

Deze bredere doelstellingen leiden dan bij de oprichting van de WVTV tot een wijziging van de oorspronkelijke statuten (publicatie B.S. 5.3.1998). De veranderende context waarbinnen de WVTV fungeert alsmede een nieuwe wetgeving op de vzw's nopen opnieuw tot aanpassing van de statuten, die nu worden opgenomen als bijlage in het Belgisch Staatsblad van 1.4.2005 (zie lager).

De WVTV vzw. kan reeds terugblikken op een aantal jaren van geslaagde activiteit en beschikt met deze website over een belangrijk instrument voor het vervullen van de opgenomen rol.

De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Antwerpsesteenweg 639, 9040 St-Amandsberg Gent.

Onderaan deze pagina, bij "bestuur", vindt U de lijst van de huidige bestuursleden. Alle ideeën, suggesties, initiatieven ... die kunnen bijdragen tot een verdere verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging zijn steeds welkom.

Gecoördineerde tekst van de nieuwe statuten, zoals bijgevoegd aan het B.S. van1.4.2005:

N. 135 (15548) Wetenschappelijke Vereniging voor Transfusie in Vlaanderen (W.V.T.V)
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
Gent
Identificatienummer: 135/88
Ondernemingsnummer : 434393120

Tussen

  1. Biesbrouck, Maurits Albert Georges, Koning Leopold III laan 52, 8800 Roeselare, geboren op 15 februari 1946 te Roeselare.
  2. Muylle, Ludo Marie Marcel Antoine, Albertstraat 34, 2018 Antwerpen, geboren op 11 november 1949 te Wilrijk.
  3. Sijs, Annic Adriana Cornelia, Gustaaf Le F#èvere de Ten Hovelaan 6, 9050 Gent, geboren op 24 februari 1946 te Temse.
  4. Stams, Jean Theo Jozef Karel, Schaapsdries 1A, 3600 Genk, geboren op 19 april 1933 te Lanklaar
  5. Van Camp, Benjamin Karel Gustaaf Maria, Oude Brusselsestraat 9, 1720 Lennik, geboren op 26 december 1946 te Mechelen.
  6. Van De Putte, Ignace Jules Elisabeth, Jules Vandenbemptlaan 16, 3001 Leuven, geboren op 23 januari 1940 te Aalst.
  7. Vanhooren, Jozef Gerard Albert, Hugo Verrieststraat 8, 8800 Roeselare, geboren op 29 maart 1920 te Handzame.
  8. Vermylen, Karel A.J.F.C., Beukenlaan 2/1, 3001 Leuven, geboren op 29 augustus 1934 te Schriek,

allen arts en van Belgische nationaliteit, werd overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten als volgt zijn vastgelegd.

I. - Benaming, zetel

Art. 1. De vereniging draagt de naam "Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen" afgekort WVTV-VZW.

Art. 2. De zetel is gevestigd op de Antwerpsesteenweg 639 te 9040 Sint-Amandsberg, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.

II. - Maatschappelijk doel

Art. 3. § 1. De vereniging heeft tot doel de kennis en vaardigheden van haar leden te bevorderen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, zowel op het vlak van de biologische, medische, wetenschappelijke als technische aspecten, als op dit van de algemeen maatschappelijke en ethische aspecten.

§ 2. De vereniging behartigt tevens de samenwerking onder haar leden.

§ 3. De vereniging kan activiteiten organiseren om de collegialiteit en wetenschappelijke vorming van haar leden te bevorderen, onder meer door het inrichten van seminaries en congressen en het organiseren van sociale en culturele activiteiten en het verzorgen van publicaties.

§ 4. De vereniging kan ondersteuning, begeleiding en advies bieden aan beroepsbeoefenaars en aan andere verenigingen en instellingen. Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel. Zij kan ondermeer alle roerende en onroerende goederen verkrijgen en alle rechtshandelingen verrichten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zoals het inrichten van een secretariaat. Zij kan als lid toetreden tot een aanverwante of overkoepelende vereniging.

III. - Leden

Art. 4. Zijn lid van de vereniging:

1º De huidige leden van de vereniging.

2º De personen die beroepshalve betrokken zijn bij de transfusiegeneeskunde onder al haar aspecten, die zich als lid kandidaat stellen en door de raad van bestuur volgens de hierna volgende bepalingen worden aanvaard.

Het aantal leden mag gedurende één volledig werkingsjaar niet minder dan tien bedragen.

Art. 5. Om lid te worden moet de kandidaat een aanvraag indienen bij de raad van bestuur en instemmen met het doel, de statuten en de reglementen van de vereniging. Het lidmaatschap moet worden gesteund door twee effectieve leden van de vereniging en is onderworpen aan de aanvaarding door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist tevens of de kandidaat aanvaard wordt als effectief lid, zijnde een gewoon werkend lid, dan wel als toegetreden lid. Een toegetreden lid is een steunend, adviserend of waarnemend lid zonder stemrecht. De beslissing van de raad van bestuur dient niet met redenen te worden omkleed. Zij wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de kandidaat.

Art. 6. Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Art. 7. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde en door overlijden. Een lid dat de bijdrage niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen.

Art. 8. Het ontslag nemend, geschorst of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging noch de teruggave van de bijdragen. Zij kunnen noch staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen.

IV. - Bijdrage

Art. 9. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur. Het mag niet meer dan tweehonderd vijftig euro per jaar bedragen, bedrag dat evenwel is gekoppeld aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, met dien verstande dat als basisindex geldt, het indexcijfer, in voege op datum van de oprichting van de vereniging.

V. - Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste bestuurder.

Art. 11. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten. Behoren meer in het bijzonder tot haar bevoegdheid:

1º De wijziging van de statuten;
2º De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3º De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4º De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5º De goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
6º De ontbinding van de vereniging;
7º De uitsluiting van een lid;
8º De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9º Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 12. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, in de loop van het eerste semester.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.

Art. 13. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief gericht aan ieder effectief lid, minstens acht dagen voor de vergadering met vermelding van de agenda.

Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht.

Art. 14. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Alleen een effectief lid heeft stemrecht en kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid mits een geschreven volmacht. Het aantal volmachten is beperkt tot maximum drie per stemgerechtigd lid. Elk effectief lid beschikt over één stem.

Art. 15. De beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen genomen behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten. De algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.

Art. 16. Indien de algemene vergadering moet besluiten over een statuutwijziging, het uitsluiten van een lid of over de ontbinding, worden de door de wet voorgeschreven bijzondere vereisten nageleefd. Zo moeten wijzigingen aan de statuten uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en moet ten minste twee derden van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art. 17. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder of de secretaris. Deze verslagen worden schriftelijk, per elektronische post of via de website, aan elk effectief lid ter beschikking gesteld en het origineel wordt bewaard in het register ter zetel van de vereniging.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders en van de afgevaardigd bestuurder worden opgesteld conform de wet van 2 mei 2002.

VI.- Bestuur, dagelijks bestuur

Art. 18. De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier leden, gekozen door de algemene vergadering en waarvan minstens de helft plus één artsen. De raadsleden zijn steeds door de algemene vergadering afzetbaar.

Art. 19. Alle effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen. De verkiezing van de leden van de raad van bestuur wordt zes weken vooraf aangekondigd samen met de uitnodiging om hun eventuele kandidatuur binnen de veertien dagen schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter of de secretaris van de vereniging. Wanneer er méér kandidaten zijn dan de beschikbare mandaten ontvangt elk effectief lid veertien dagen voor de verkiezing een stembrief met de naam van alle leden die zich kandidaat stellen.

Om een stem uit te brengen op een kandidaat maakt men het vakje naast zijn naam zwart. Een stembiljet mag, op straffe van nietigheid, niet meer stemmen bevatten dan het aantal te begeven mandaten.

Het aantal stembrieven mag het aantal stemgerechtigden niet overtreffen op straffe van ongeldigheid. De stembrief mag verder geen enkele andere aanduiding of teken vertonen en wordt onder dubbel gesloten omslag voor gestelde datum, uur en plaats afgegeven op straffe van ongeldigheid. De buitenste omslag vermeldt de naam van de stemmer, de binnenste is blanco.

De algemene vergadering stelt twee stemopnemers aan, al dan niet leden van de vereniging.

De mandaten worden als volgt toebedeeld:

1º Vooreerst worden, voor de helft plus één van de te begeven mandaten, de artsen met de meeste stemmen verkozen tot bestuurder.

2º Daarna worden de overblijvende mandaten toebedeeld aan de niet hierboven verkozen kandidaten die de meeste stemmen naast hun naam verenigen tot het aantal te vervullen mandaten is bereikt.

3º Tenslotte worden de overblijvende kandidaten verkozen als opvolger.

Bij staking van stemmen wordt de jongste kandidaat aangesteld.

Art. 20. In geval van vacature tijdens een mandaat wordt door de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemd; indien de vacature een bestuurder betreft verkozen overeenkomstig artikel 19, 1º of 2º, dan wordt in zijn of haar vervanging voorzien door benoeming door de algemene vergadering van de kandidaat met de vereiste hoedanigheid die als opvolger het hoogste aantal stemmen naast zijn of haar naam verenigde. In de andere gevallen wordt het mandaat opgevuld door de bij de vorige verkiezing niet als bestuurslid verkozen kandidaat die het hoogste aantal stemmen naast zijn of haar naam verenigde. Bij staking van stemmen wordt de jongste kandidaat aangesteld.

Art. 21. De duur van het mandaat van de bestuurder is vastgesteld op vier jaar. Een uittredende bestuurder is herkiesbaar.

Art. 22. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. In geval de voorzitter verhinderd is wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.

Art. 23. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of secretaris. De raad van bestuur treedt op als college. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Wanneer de stemmen staken heeft de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt de doorslag. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in het register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Art. 24. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het beheer en het bestuur van de vereniging, uitgezonderd de beslissingen voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, hypothekeren, leningen aangaan, obligatieleningen uitschrijven, giften, schenkingen en legaten aanvaarden. De raad van bestuur kan personeel aanwerven en oefent er gezag, leiding en toezicht over uit.

Art. 25. De raad van bestuur kan bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar. De raad van bestuur kan evenzo alle bijzondere bevoegdheden opdragen aan om het even welke mandataris volgens zijn keuze, waarvan hij de machten en eventueel het salaris of de bezoldiging vaststelt.

Art. 26. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in rechte als eiser of als verweerder. De akten die de vereniging verbinden, anders dan de akten betreffende het dagelijks bestuur worden, behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter en een bestuurder of door twee bestuurders die hun bevoegdheden niet zullen dienen te rechtvaardigen tegenover derden.

Art. 27. Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun opdracht en tot fouten in hun bestuur. Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

Art. 28. De onkosten en uitgaven die in het belang van de vereniging worden verricht door een bestuurder met bijzondere opdracht, zullen evenwel worden terugbetaald tegen voorlegging van overtuigingsstukken en mits toestemming van de raad van bestuur.

Art. 29. De secretaris, en bij diens afwezigheid, de voorzitter, is gemachtigd, ten voorlopige of definitieve titel, de vrijgevigheden te aanvaarden die aan de vereniging worden gedaan en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.

Art. 30. De raad van bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen en telkens wanneer de belangen van de vereniging dit nodig maken.

Art. 31. De raad van bestuur kan onder haar leden afgevaardigden aanstellen die haar moeten vertegenwoordigen in alle organen of organismen waar de belangen van de transfusiegeneeskunde moeten behartigd worden. De aldus aangestelde leden zetelen nooit in hun persoonlijke naam maar als volmachtdragers van de raad van bestuur van de vereniging. Elk advies dat ze daar uitbrengen of elke beslissing in verband met de transfusiegeneeskunde moet steeds schriftelijk worden medegedeeld aan de raad van bestuur. Dergelijk advies of beslissing is slechts bindend voor zoverre goedgekeurd door de raad van bestuur en, indien noodzakelijk, door de buitengewone algemene vergadering.

VII.- Reglement van inwendige orde

Art. 32. Een reglement van inwendige orde kan door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgesteld. Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

VIII.- Algemene bepalingen

Art. 33. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 34. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgend boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Art. 35. In geval van ontbinding van de vereniging stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. Na aanzuivering van de schulden wordt het overblijvend vermogen overgedragen aan een vereniging, stichting of organisatie ter bevordering van de geneeskunde. Deze beslissingen en de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s) worden binnen de maand neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

IX. - Slotbepalingen

Art. 36. Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd zal geregeld worden volgens de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Aldus aangenomen en opgesteld op de algemene vergadering, gehouden te Gent op 7 december 2004. Echt verklaard om bekend gemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dirk Robbrecht Maurits Biesbrouck Secretaris Voorzitter

Onderstaande tekst werd naar aanleiding van de omvorming van de vzw opgesteld door de voorzitter en gepubliceerd in de eerste nieuwsbrief van de WVTV vzw (1998)

Op 17 oktober 1974 werd binnen de Nationale Dienst van het Bloed (NDB) de Medische Raad voor Vlaamse Transfusiegeneesheren (M.R.V.T.G.) opgericht. Dit was op een ogenblik dat binnen het Belgische Rode Kruis het Rode Kruis Vlaanderen werd afgesplitst van la Croix Rouge de Belgique. De eerste raad werd verkozen op 19 september 1974 met als voorzitter wijlen Dr. Jozef VANHOOREN uit Roeselare. De andere leden waren Dr. Carl VERMYLEN (Leuven), Dr. Eric CALLEWAERT (Brugge), Dr. Frans MATTHIEU (Aalst) en Dr. Georges VAN DER VOORT (Antwerpen), allen hoofdgeneesheer van de respectievelijke bloed-transfusiecentra, naast Dr. (later Prof.) Marc PEETERMANS (Antwerpen), secretaris, Dr. Marie-Louise GEERTS-ANDRÉ (Antwerpen) en Dr. Antoon STOCKMAN (Roeselare) die toen adjunct waren. Het doel van deze Medische Raad bestond in:

  1. De confraterniteit bevorderen tussen de geneesheren, die in de bloedtransfusie actief zijn en dit in het belang van de zieken en de bloedtransfusie in Vlaanderen.
  2. De medische demokratische promotie behartigen op deontologisch,

In realiteit fungeerde de raad echter hoofdzakelijk als adviesorgaan voor de NDB. Telkens wanneer daar beslissingen moesten genomen worden met mogelijk medische repercussies, werd de MRVTG vooraf om advies gevraagd. Dit was ook het geval wanneer het ging om de benoeming van een hoofdgeneesheer of van zijn adjunct.

Verschillende jaren later werd de MRVTG omgevormd tot een V.Z.W.. Dat gebeurde tijdens de algemene vergadering op 17 september 1987 onder het voorzitterschap van Dr. J. Theo STAMS uit Genk. De statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1988 geven een enigszins andere formulering aan de doelstelling, hoewel dit van weinig invloed was op de eigenlijke functie van de medische raad. Dit nieuw wettelijk statuut moest vooral een aangepast juridisch kader creëren voor de leden en meer bepaald voor al wie als geneesheer actief bij het transfusiegebeuren betrokken was.

Ongeveer vijf jaar eerder was de Nationale Dienst voor het Bloed opgesplitst in een Vlaamse Dienst voor het Bloed (VDB) en een Service du Sang aan Waalse kant (1 april 1982). In 1996 werd de Vlaamse Dienst voor het Bloed herdoopt tot Dienst voor het Bloed (DVB).

Door een beslissing van het beheerscomite van de DVB op 10 oktober 1996 werd binnen de schoot van deze dienst op 26 februari 1997 een eigen Medische Raad verkozen, uitsluitend samengesteld uit geneesheren werkzaam binnen de bloedtransfusiecentra van de DVB. Ondertussen vonden de voor de MRVTG laatste verkiezingen plaats op 22 november 1996, met als gekozenen: Dr. Maurits BIESBROUCK, voorzitter, Dr. Laurette STEENSSENS, ondervoorzitter, Dr. Dirk ROBBRECHT, secretaris, Dr. Martine BAETEN, penningmeester, Prof. Dr. Ben VAN CAMP, Dr. Bob SCHELSTRAETE, Dr. Bob MOLDENHAUER en Dr. Rita VANMAELE. Dr. Judith VAN DE LOO en Dr. Dirk EERENS werden gekozen als plaats-vervanger.

Wegens de gewijzigde relatie met de Dienst voor het Bloed is binnen de MRVTG - vzw dan het voorstel gekomen om de Medische Raad voor Vlaamse Transfusiegeneesheren om te vormen tot een wetenschappelijke vereniging en ze open te stellen voor iedereen die professioneel met bloedtransfusie werkzaam is. Hierdoor konden voor het eerst ook niet-geneesheren lid worden van de vereniging. Deze voorstellen zijn op 22 november 1997 door de algemene vergadering unaniem aanvaard, waardoor onze Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen (W.V.T.V.) - v.z.w. een feit werd. De statuutswijzigingen die hiertoe noodzakelijk waren werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 maart 1998.

Partners

Rode Kruis Vlaanderen